PopisVznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor Právo - podmínkou
- znalost zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění; znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – výhodou
- vhodné i pro absolventy
- morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
- dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost, schopnost učit se novým poznatkům
- znalost práce s PC (Word, Excel, Internet, ASPI)
Co nabízíme:
- příjemné pracovní prostředí
- pružné rozvržení pracovní doby
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek
- příspěvek na penzijní připojištění
- účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností)
- možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka
130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských
zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA “.
Platové zařazení: 11. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu určitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 17. 7. 2019
Předpokládaný nástup: srpen 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Mgr. Jana Orságová, vedoucí odboru kancelář
tajemníka MMPv, tel. č. 582 329 460 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv,
tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostPružná pracovní doba Pracovištěnám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1 Mzda minimálně21480 Kč Mzda maximálně32290 Kč Nastoupit od2019-08-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-07-05T03:30:26

Společnost

Statutární město Prostějov
  • Statutární město Prostějov
  • Kontakt : Zdeňka Bendová
  • E-mail : zdenka.bendova@prostejov.eu
  • Adresa : nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1

Klíčová slova

zákona

dle

znalost

právo

práce

pracovní

znění

řízení

číslo

odborných