Popismísto výkonu práce : Dětřichov nad Bystřicí
Starosta obce Dětřichov nad Bystřicí vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované obcí Dětřichov nad Bystřicí:
Základní škola a Mateřská škola Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace
se sídlem Dětřichov nad Bystřicí 38, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí, IČO 709 845 81
Předpoklady:
" odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
" plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům),
" občanská a morální bezúhonnost,
" zdravotní způsobilost,
" znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele: 01. 09. 2019

Náležitosti přihlášky ke konkursnímu řízení:
1. přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon),
2. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
3. přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
4. strukturovaný profesní životopis,
5. čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům),
6. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran (9 000 znaků),
7. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),
8. lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele,
9. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Přihláška, životopis, čestné prohlášení, koncepce rozvoje školy a souhlas se zpracováním osobních údajů musí být vlastnoručně podepsány.
Místo, adresa a způsob doručení přihlášky:
" osobně na podatelně obecního úřadu Dětřichov nad Bystřicí, Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 do 02. 08. 2019;
" doporučeně poštou s datem odeslání nejpozději 02. 08. 2019 na adresu: Dětřichov nad Bystřicí, Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03
obálku označte "NEOTVÍRAT - KONKURSNÍ ŘÍZENÍ"

Z : 16.7.2019


Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěDětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí Mzda minimálně37330 Kč Nastoupit od2019-09-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-07-17T01:55:43

Společnost

Obec Dětřichov nad Bystřicí
  • Obec Dětřichov nad Bystřicí
  • Kontakt : Podatelna
  • Adresa : Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí

Klíčová slova

dětřichov

bystřicí

místo

zákona

údajů

osobních

předpisů

pozdějších

znění

odst