PopisA11 z:30/7/2019
Obec Vyšní Lhoty ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy - příspěvkové organizace, okr. Frýdek-Místek, Vyšní Lhoty 232, 739 51 Dobrá, IČ 70645965
Předpokládaný nástup do funkce 1.1.2020.
Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2. plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
3. znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
4. zdravotní způsobilost
5. občanská a morální bezúhonnost
6. řídící, komunikační a organizační schopnosti
Náležitosti písemné přihlášky:
1. přihláška (včetně kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy)
2. strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
5. písemnou koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4
6. výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
7. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší 2 měsíců), originál, popř. ověřená kopie,
8. čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)
Podávání přihlášek:
Vlastnoručně podepsanou přihlášku uchazeče se všemi úplnými požadovanými doklady je nutno doručit (rozhodující je datum doručení, nikoliv datum odeslání) v zalepené obálce:
- na adresu: Obec Vyšní Lhoty, Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá
- nejpozději: do 16.září 2019 do 10:00 hod.
Obálka musí být označena jménem, příjmením, adresou uchazeče a slovy:
"Konkurs MŠ Vyšní Lhoty 2019 - NEOTVÍRAT"
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a vyhlásit nové konkurzní řízení.
Případné dotazy a informace podá starosta obce Vyšní Lhoty, email: starosta@vysnilhoty.cz
Upozornění uchazečům:
Podáním přihlášky nevzniká mezi uchazečem a obcí Vyšní Lhoty žádný právní poměr.
Obec informuje uchazeče, že podáním přihlášky vzniká v souladu s platnými právními předpisy obci Vyšní Lhoty (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uvedl uchazeč ve své přihlášce, a to za účelem konání konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy - příspěvkové organizace, okr. Frýdek-Místek, Vyšní Lhoty 232, 73951 Dobrá, IČ 70645965 a výběru ředitele/ředitelky uvedené příspěvkové organizace. Osobní údaje bude zpracovávat obec prostřednictvím konkursní komise a svých zaměstnanců k tomu oprávněných starostou obce. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje obec nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Obec nepředává osobní údaje do třetí země ani mezi Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěVyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá Mzda minimálně27530 Kč Mzda maximálně32340 Kč Nastoupit od2020-01-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-07-31T01:54:42

Společnost

Obec Vyšní Lhoty
  • Obec Vyšní Lhoty
  • Kontakt : PŘIHLÁŠKY DO 16. 9. 2019 do 10:00 h
  • Adresa : Vyšní Lhoty 244, 739 51 Dobrá

Klíčová slova

lhoty

vyšní

osobní

údaje

obec

uchazeče

včetně

řízení

příspěvkové

organizace