PopisTajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou):
právník/právnička odboru stavebního
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice: výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, především právní podpora pro odbor stavební a vedení správního řízení, zejména řízení o přestupcích dle stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 11. platová třída, další příplatky dle příslušných právních předpisů
a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
Termín nástupu: 01.12.2019
Požadavky:
" vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního zaměření
" znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se předmětné oblasti a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
" uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
" schopnost jednat s lidmi, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, ochota celoživotního vzdělávání
Dále výhodou:
" praxe ve veřejné správě
" znalost práce s programem VITA
" řidičský průkaz skupiny B
Další předpoklady:
" státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
" věk minimálně 18 let
" svéprávnost
" bezúhonnost
" ovládání jednacího jazyka
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:
čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, data a podpisu.
Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.
K přihlášce se připojí doklady:
" strukturovaný životopis
" motivační dopis
" originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 211)
Bližší informace o druhu práce podá Mgr. Eva Ševečková, vedoucí odboru stavebního ÚMČ
Brno-sever, tel. 545 542 240.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 26.09.2019 do 12:00.
Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěMěstská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 Mzda minimálně21480 Kč Mzda maximálně32290 Kč Nastoupit od2019-12-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-05T03:32:20

Společnost

Statutární město Brno
  • Statutární město Brno
  • Kontakt : Mgr. Eva Ševečková
  • Telefon : +420 545 542 240
  • Adresa : Městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Klíčová slova

práce

zákona

řízení

předpisů

pozdějších

znění

státní

odboru

brno

stavebního