PopisRada měst Kravaře dle § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, na základě požadavků stanovených zřizovatelem vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Kravaře - Kouty.
Přihlášky doručte nejpozději do 18.10.2019 do 12:00 hod. na podatelnu Města Kravaře, adresa: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře. Obálku označte heslem:
NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ MŠ Kravaře - Kouty, příspěvková organizace

Požadavky: - odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů daného druhu a typu školy,
- plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům),
- občanská a morální bezúhonnost,
- organizační a řídící schopnosti,
- zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete tyto doklady):
1. přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, email)
2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělávání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
3. úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činností ředitele školy
4. strukturovaný profesní životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
6. lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
7. koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 stran srojopisu)
8. čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
9. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Uchazeči mohou být hodnoceni také na základě doplňkového hodnocení - odborné psychologické posouzení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkurzní řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.

Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostPružná pracovní doba PracovištěHlučínská 256/189, Kouty, 747 21 Kravaře u Hlučína Mzda minimálně28020 Kč Mzda maximálně33840 Kč Nastoupit od2020-01-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-11T03:42:56

Společnost

Mateřská škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace
  • Mateřská škola Kravaře-Kouty, příspěvková organizace
  • Adresa : Hlučínská 256/189, Kouty, 747 21 Kravaře u Hlučína

Klíčová slova

řízení

kravaře

ředitele

konkurzní

údajů

školy

zákona

právním

životopis

prohlášení