PopisPracovněprávní vztah: služební místo, obory služby: "Zaměstnanost", "Pracovněprávní vztahy", "Bezpečnost práce".
Mzdové rozpětí: služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy (od 21 480,- Kč/měsíc do 32 290,-Kč/měsíc)
Požadavky: Splňuje základní předpoklady podle § 25 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
b) dosáhl věku 18 let
c) je plně svéprávný
d) je bezúhonný
e) dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu
f) má potřebnou zdravotní způsobilost
Splňuje jiné požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 zákona o státní službě služebním předpisem Generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce č. 2/2015, kterým je vzdělání právního zaměření získané absolvováním magisterského studijního programu ve studijním oboru Právo.
Žadatel podá služebnímu orgánu, tzn. generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce na základě § 24 odst. 3 a 4 zák. č. 234/2014 Sb. do 7.10.2019:
a. pokud není státním zaměstnancem - žádost o přijetí do služebního poměru a o zařazení na služební místo (dále jen žádost),
b. pokud je státním zaměstnancem - žádost o zařazení na služební místo (dále jen žádost).
Žádost musí dále obsahovat údaje podle § 37 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, (jméno, příjmení, datum narození uchazeče, adresu jeho trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování, označení služebního orgánu, jemuž je určena). Vzor žádosti a vyhlášení VŘ viz. odkaz: http://www.suip.cz/volna-mista-1/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-pravnika-oblastniho-inspektoratu-prace-pro-jihocesky-kraj-a-vysocinu-vr-6919/ Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěOblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vy, Vodní 1629/21, 37006 České Budějovice 6 Mzda minimálně21480 Kč Mzda maximálně32290 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-14T03:04:30

Společnost

Státní úřad inspekce práce
  • Státní úřad inspekce práce
  • Adresa : Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vy, Vodní 1629/21, 37006 České Budějovice 6

Klíčová slova

služební

odst

službě

státním

státní

zákona

občanem

místo

zaměstnancem

orgánu