PopisMísto výkonu práce: Česká Kamenice

Charakteristika pracovní pozice: plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona
o obcích (obecní zřízení), investiční činnost města a rozvojové záležitosti, dotační programy
města, odpadové hospodářství a životní prostředí

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

Platové podmínky: 11. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 263/2018
Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, příp. středoškolské vzdělání
s prokazatelnou praxí v požadovaném oboru.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,

Požadavky stanovené městem Česká Kamenice:

Předpokládá se základní orientace v dále uvedených činnostech:
- zkušenost s investiční činností a plánováním stavebních akcí
- částečná znalost dotační politiky, rozvoje měst a životního prostředí
- znalost problematiky chodu obecního úřadu
- znalost související legislativy,
- analytické a logické myšlení,
- pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita,
- schopnost týmové práce,
- počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office,
- řidičské oprávnění skupiny B

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo
číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního občana),
- datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): čtvrtek 10. 10. 2019 – do 12:00 hodin
Způsob podání přihlášky: obálku označenou „VŘ – ved. ORIŽP“ zaslat na adresu:
Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká
Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice. Minimální vzděláníÚSO s maturitou (bez vyučení) SměnnostJednosměnný provoz PracovištěMěsto Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo), Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Mzda minimálně28000 Kč Mzda maximálně40000 Kč Nastoupit od2020-01-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-24T01:55:08

Společnost

MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
  • MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
  • Kontakt : Vítězslav Vlček
  • Adresa : Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo), Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

Klíčová slova

česká

znalost

místo

práce

nařízení

vlády

správě

podání

souladu

zaměstnanců