PopisStarosta města Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa
tajemník / tajemnice Městského úřadu Strakonice
Místo výkonu práce: Strakonice
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 12 dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění (příloha č. 2)
(23 270 Kč – 34 970 Kč dle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Rámcová pracovní náplň:
Zajišťování výkonu přenesené působnosti, plnění úkolů uložených radou města, zastupitelstvem města a starostou, plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, zajišťování přípravy podkladů pro jednání orgánů města a účast na těchto jednáních.
Zákonné požadavky na uchazeče pro vznik pracovního poměru:
1. Splnění zákonných předpokladů podle § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.), tj. uchazeč:
. je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
. má nejméně tříletou praxi v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
2. Splnění předpokladů podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů.
Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.
Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
Splnění předpokladů dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.
Další požadavky na uchazeče:
- výborná znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- znalost dalších právních předpisů z oblasti veřejné správy a oblasti personální (zákon č. 312/2002 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů; vše ve znění pozdějších předpisů)
- uživatelská znalost práce na PC – výborná znalost MS Word, MS Excel
- jazykové znalosti
Osobnostní předpoklady uchazeče:
- schopnost týmové práce a efektivního řízení pracovního kolektivu, motivování jeho členů
- schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
- komunikativnost v jednání s veřejností
- pečlivost a příjemné vystupování
- schopnost zvládat ps Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěVelké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1 Mzda minimálně23270 Kč Mzda maximálně34970 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-27T01:55:10

Společnost

Město Strakonice
  • Město Strakonice
  • Kontakt : Výběrové řízení
  • Adresa : Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

Klíčová slova

znění

zákon

pozdějších

města

zákona

výkonu

schopnost

znalost

dle

práce