PopisCharakteristika pozice: výkon funkce veřejného opatrovníka, zajišťování agendy péče o osoby
v nepříznivé sociální situaci, poskytování soustavné sociální pomoci, poskytování sociálního poradenství, přijímání a vyřizování žádostí občanů o byt zvláštního určení - bezbariérový, byt
v domě s pečovatelskou službou, provádění sociálního prošetření poměrů a následné doporučení, řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství, účast na jednáních se správními orgány a jinými organizacemi
v zájmu klientů
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 10. platová třída, další příplatky dle příslušných právních předpisů
a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)

Termín nástupu: dle dohody
Požadavky:
" vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
" znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
" orientace v problematice rodinného a dědického práva a ve finanční problematice
" schopnost jednat s lidmi, empatie, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, časová flexibilita
" dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
" řidičský průkaz skupiny B

Dále výhodou:
" praxe v sociální oblasti či ve veřejné správě
" zvláštní odborná způsobilost pro správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví

Další předpoklady:
" zdravotní způsobilost dle § 110 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce sociálního pracovníka (před vznikem pracovního poměru bude vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka)
" státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
" věk minimálně 18 let
" svéprávnost
" bezúhonnost
" ovládání jednacího jazyka

Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:
čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, data a podpisu.

Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.

K přihlášce se připojí doklady:
" strukturovaný životopis
" motivační dopis
" originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášen Minimální vzděláníVyšší odborné SměnnostJednosměnný provoz PracovištěMěstská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 Mzda minimálně19760 Kč Mzda maximálně29740 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-28T01:56:23

Společnost

Statutární město Brno
  • Statutární město Brno
  • Kontakt : Petra Kuchárová
  • Telefon : +420 545 542 263
  • Adresa : Městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Klíčová slova

pozdějších

znění

předpisů

zákona

sociální

dle

sociálního

práce

výkonu

řešení