Popismísto výkonu práce : Bruntál, Nádražní 20
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávních celků, výběrové řízení na místo:
Úředníka/ce – referent/ka správy majetku,
oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací
na dobu: neurčitou
s místem výkonu práce: Bruntál
zařazení v platové třídě: 9. - 10.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
- základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- uživatelská znalost práce na PC v programech Microsoft Office,
- řidičský průkaz sk. B,
- základní znalosti a orientace v geografickém informačním systému výhodou,
- praxe a orientace v oblasti správy majetku výhodou,
- samostatnost, pečlivost, důslednost, organizační a koordinační schopnosti, schopnost týmové práce, odolnost vůči stresu.
Charakteristika vykonávané pozice:
Komplexní zajišťování správy rozsáhlého a různorodého majetku města Bruntál s péčí řádného hospodáře a výkon majetkových práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích spočívající v zabezpečování různých způsobů nakládání s tímto majetkem, zahrnující úkony
. zejména spojené s pozemky obce a věcných práv k nim,
. řešení právně a věcně složitých forem jejich nabývání, prodeje a jiných způsobů dispozice s tímto majetkem, včetně kontroly,
. navrhování využití majetku obce včetně ekonomických analýz a návrhů.
Nabízíme:
Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days a další benefity.
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.
Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.
Písemnou přihlášku lze podat:
ve lhůtě do 25.10.2019 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu: Městský úřad Bruntál
sekretariát taje Minimální vzděláníÚSV SměnnostJednosměnný provoz PracovištěNádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1 Mzda minimálně20000 Kč Mzda maximálně30000 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-03T02:26:11

Společnost

Město Bruntál
  • Město Bruntál
  • Kontakt : Podatelna
  • Telefon : +420 554 706 111
  • E-mail : posta@mubruntal.cz; podatelna@mubruntal.cz
  • Adresa : Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1

Klíčová slova

majetku

bruntál

správy

práce

uchazeče

místo

řízení

zákona

vzdělání

dobu