PopisPRÁVNÍK / PRÁVNIČKA v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Zaměstnanost".

Místem výkonu služby je Náchod.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. prosinec 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování pracovně právního a dalšího poradenství veřejnosti v zákonem stanoveném rozsahu. Vyřizování stížností, peticí, podnětů a žádostí. Vymáhání pohledávek. Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Výživné u dětí svěřených do pěstounské péče. Zastupování veřejných zájmů před soudy a správními orgány. Poskytování součinnosti oprávněným orgánům veřejné správy a orgánům činným v trestním řízení. Poskytování právního a dalšího poradenství odborným útvarům na Úřadu práce ČR ve vymezené územní působnosti. Výkon komplexních právních činností ve vymezené územní působnosti.

Kvalifikační požadavky: vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, obor Právo na vysoké škole v České republice nebo obdobné vzdělání ze zahraničí, které je v České republice uznáváno jako rovnocenné.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 15. listopadu 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.hk@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID b45zphf.

Konkrétní podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - právník, s místem výkonu služby Náchod, uveřejněném na portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera/?

Bližší informace poskytne: Mgr. Dana Machanová, vedoucí právního oddělení, tel.: 950 116 418, e-mail: dana.machanova@uradprace.cz nebo Mgr. Naděžda Šínová, ředitelka Odboru kontrolně právního, tel.: 950 116 445, e-mail: nadezda.sinova@uradprace.cz Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostPružná pracovní doba PracovištěÚřad práce České republiky, krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Náchod, Kladská 1092, 547 01 Náchod 1 Mzda minimálně20450 Kč Nastoupit od2019-12-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-03T02:26:11

Společnost

Úřad práce České republiky
  • Úřad práce České republiky
  • Adresa : Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Hradci Králové - kontaktní pracoviště Náchod, Kladská 1092, 547 01 Náchod 1

Klíčová slova

místo

právního

služební

úřadu

služebního

útvaru

organizačního

služebním

řízení

služby