PopisVedoucí obecního živnostenského úřadu
Druh práce: řízení odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Strakonice,
vedení zaměstnanců odboru, výkon vlastní správní agendy,
dohled nad vedením správních řízení
Místo výkonu práce: Městský úřad Strakonice
Předpokládaný termín nástupu: 01.01.2020
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení: platová třída 11 dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění (příloha č. 2) (21 480 Kč - 32 290 Kč dle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let
- předložení negativního lustračního osvědčení a čestného prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v oboru veřejné správy, práva nebo ekonomického směru
- znalost právních norem v oblasti živnostenského podnikání a dalších souvisejících právních předpisů (zejména zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vše v platném znění)

Uvítáme:
- zkoušku zvláštní odborné způsobilost při správě živnostenského podnikání (dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., v platném znění)
- praxi ve veřejné správě, praxi v řídících funkcích
- zkušenosti s vedením pracovníků
- organizační a rozhodovací schopnosti
- znalost problematiky výkonu státní správy a samosprávy
- znalost problematiky ochrany spotřebitele, obchodních společností, insolvenčního práva
- uživatelská znalost práce na PC - výborná znalost MS Word, MS Excel
- řidičský průkaz skupiny B
- jazykové znalosti

Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde -li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

V přihlášce dále uveďte kontakt (telefon, e-mail).
Povinné přílohy přihlášky:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo dokladu o splnění požadované odborné způsobilosti
- osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
(nevztahuje se na uchazeče narozené po 01.12.1971)

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášek:
Uzávěrka pro podání přihlášek uchazečů je 18.10.2019. Písemné přihlášky se všemi požadovanými přílohami do výběrového řízení lze doručit v pracovní době městského úřadu osobně na podatelnu MěÚ Strakonice nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice.
Obálku označte heslem: "Výběrové řízení - vedoucí OŽÚ - NEOTVÍRAT".
Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

Bližší informace na č. tel. 383 700 107, 383 700 330.

Osobní údaje uchazeče jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem výběrového řízení, z důvodů plně Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěVelké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1 Mzda minimálně21480 Kč Mzda maximálně32290 Kč Nastoupit od2020-01-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-03T02:26:11

Společnost

Město Strakonice
  • Město Strakonice
  • Kontakt : Výběrové řízení
  • Adresa : Velké náměstí 2, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1

Klíčová slova

platném

znalost

dle

řízení

zákona

uchazeče

úřad

dokladu

podnikání

bezúhonnost