PopisVznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
. střední vzdělání s maturitní zkouškou – podmínkou;
. obor veřejná správa a vyšší odborné vzdělání – výhodou;
. znalost živnostenského zákona a správního řádu – výhodou;
. praxe ve veřejné správě – výhodou;
. znalost programu – spisová služba – SSL Ginis – výhodou;
. vysoká úroveň komunikačních dovedností, umění jednat s lidmi;
. odolnost vůči stresu, časová flexibilita a vysoká adaptabilita na změny;
. pečlivost a schopnost efektivní organizace práce;
. řidičský průkaz skupiny B – aktivní ridič – výhodou;
. pro výkon funkce bude nutné splnit zvláštní odbornou zpusobilost dle zákona o úrednících ve veřejné správě
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
. strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent registrace na Odboru obecní živnostenský úřad “.
Platové zařazení: 8. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 10. 10. 2019
Předpokládaný nástup: listopad 2019, příp. dle dohody
Bližší informace o pracovním místě podá Bc. Jiří Kratochvíl, vedoucí oddělení registrace Odboru obecní živnostenský úřad MMPv, tel. č. 582 329 505 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Minimální vzděláníÚSV SměnnostPružná pracovní doba Pracovištěnám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1 Mzda minimálně16800 Kč Mzda maximálně25330 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-04T02:20:32

Společnost

Statutární město Prostějov
  • Statutární město Prostějov
  • Kontakt : Zdeňka Bendová
  • E-mail : zdenka.bendova@prostejov.eu
  • Adresa : nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1

Klíčová slova

výhodou

dle

zákona

řízení

vzdělání

výběrovém

vysoká

registrace

odboru

dokladu