PopisVznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
. je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
. dosáhla věku 18 let
. je způsobilá k právním úkonům
. je bezúhonná
. ovládá jednací jazyk

Požadavky:
. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právnického směru podmínkou
. znalost problematiky vymáhání pohledávek výhodou
. zkušenost s vymáháním pohledávek výhodou
. znalost zákona c. 280/2009 Sb., danový rád, v platném znení; zákona c. 89/2012 Sb., Obcanský zákoník, v platném znení; zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znení
. praxe ve veřejné správě výhodou
. umění jednat s lidmi – i problémovými klienty (dobré komunikacní schopnosti)
. schopnost analytického a koncepcního myšlení
. spolehlivost a pečlivost
. znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
. jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
. životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Přihlášku můžete doručit následovně:
• prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
• prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, oddělení řízení lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
Obálka musí být vždy označena zn.: „VŘ – referent vymáhání pohledávek“.
Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů
Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Prostějov
Termín pro podání přihlášky: do 11. 10. 2019
Předpokládaný nástup: říjen/listopad 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče
Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru MMPv, tel. č. 582 329 104 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Minimální vzděláníBakalářské SměnnostPružná pracovní doba Pracovištěnám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1 Mzda minimálně19760 Kč Mzda maximálně29740 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-04T02:20:32

Společnost

Statutární město Prostějov
  • Statutární město Prostějov
  • Kontakt : Zdeňka Bendová
  • E-mail : zdenka.bendova@prostejov.eu
  • Adresa : nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 1

Klíčová slova

zákona

dle

výhodou

řízení

znalost

platném

masaryka

pobytu

znení

datum