PopisMěsto Bruntál vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na místo:

Úředník/ce - sociální pracovník/ce
oddělení sociálních služeb, odbor sociálních věcí

na dobu: neurčitou
s místem výkonu práce: Bruntál a správní obvod obce s rozšířenou působností
zařazení v platové třídě: 10.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.
Další požadavky:
- ukončené vzdělání v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tzn. minimálně
o vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
o vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, dále viz zákon
- uživatelská znalost práce na PC
- odborná způsobilost dle zákona č. 312/2002 Sb. výhodou
- orientace v systému sociálních služeb, v systému pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory a dávek pro osoby se zdravotním postižením výhodou
- orientace ve specifikách cílových skupin klientů sociální práce výhodou
- řidičský průkaz sk. B výhodou
- samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti, odolnost vůči stresům.

Charakteristika vykonávané pozice:
Sociální práce zaměřená na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí, především ve vztahu k osobám, u kterých bylo soudem rozhodnuto o omezení svéprávnosti a rozhodnutím soudu je opatrovníkem ustanoveno Město Bruntál.

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.
Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje ved Minimální vzděláníVyšší odborné SměnnostJednosměnný provoz PracovištěNádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1 Mzda minimálně23000 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-05T01:56:38

Společnost

Město Bruntál
  • Město Bruntál
  • Kontakt : Podatelna
  • Telefon : +420 554 706 111
  • E-mail : posta@mubruntal.cz; podatelna@mubruntal.cz
  • Adresa : Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 1

Klíčová slova

sociální

práci

pedagogiku

vzdělání

sociálních

činnost

souladu

řízení

práce

státním