Popismísto výkonu práce : Rýmařovská 34/1, Janovice u Rýmařova
RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
vyhlašuje
KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594
s 6 měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a) s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 1 rok praxe v sociální oblasti,
d) znalost mimo jiné problematiky sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
e) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
f) občanská a morální bezúhonnost.
Platové zařazení:
12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2
Písemně zašlete tyto doklady:
a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 6. 2019, případně dle dohody
Přihlášku lze podat v termínu do 18. 4. 2019 včetně, a to:
. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 18. 4. 2019),
. osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 18. 4. 2019),
. datovou schránkou,
. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava
elektronická podatelna: posta@msk.cz název datové schránky: Moravskoslezský kraj identifikátor datové schránky: 8x6bxsd
Z : 28.3.2019 Minimální vzděláníBakalářské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěRýmařovská 34/1, Rýmařov, 793 42 Janovice u Rýmařova Mzda minimálně26840 Kč Mzda maximálně40350 Kč Nastoupit od2019-06-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-03-29T01:44:33

Společnost

Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace
  • Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace
  • Kontakt : Alice Weniger
  • Telefon : +420 595 622 463
  • Adresa : Rýmařovská 34/1, Rýmařov, 793 42 Janovice u Rýmařova

Klíčová slova

sociální

zákona

dle

praxe

minimálně

pozdějších

znění

službách

řídící

bodě